Les gagnants et gagnantes du concours desinfect

1er prix: un VTT Stöckli modèle All Mountain XL 13.9
valant fr. 4390.-
Andreas Windlinger

2e prix: un bon d'achat Stöckli de fr. 1000.-
Ruth Dürmüller

3e prix : un bon d'achat Stöckli de fr. 500.-
Daniel Bosshardt

4e - 10e prix: un bon d'achat Stöckli de fr. 100.-
Caroline Brönnimann
Urs Hottiger
Edwin Küng
Otto Stillhart
Edieh Sieber
Kurt Gäggeler
Urs Winter